• h22.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

          ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอมา ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย

          เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

๑. ช่องทางร้องเรียน

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๔-๑๐๙๘๓๓ โทรสาร ๐๔๔-๑๐๙๘๓๓ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ.โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

– ช่องทางออนไลน์หรือ สื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม www.ks.ac.th และ FACEBOOK : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 
ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ ๑

  ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม พิจารณาลงนาม

  ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

  ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน

  ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม รับรายงานและติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้อานวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

  ขั้นตอนที่ ๗ ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

  ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของโรงคอนสารวิทยาคม

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 64.jpg
  • 97.jpg
  • 109.jpg
  • 63.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

January 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   

Who's Online  

We have 19 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th