• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

  โทรทัศน์ครู

   

ผู้เยี่ยมชมเรา  

   

โรงเรียนสุจริต  

   

ปัจฉิม 2562

 • IMG_1331_resize.JPG
 • IMG_1095_resize.JPG
 • IMG_1121_resize.JPG
 • IMG_1156_resize.JPG
 • IMG_1269_resize.JPG
 • IMG_1107_resize.JPG
 • IMG_1337_resize.JPG
 • IMG_1133_resize.JPG
 • IMG_1180_resize.JPG
 • IMG_1146_resize.JPG
 • IMG_1207_resize.JPG
 • IMG_1115_resize.JPG
 • IMG_1152_resize.JPG
 • IMG_1216_resize.JPG
 • IMG_1143_resize.JPG
 • IMG_1223_resize.JPG
 • IMG_1191_resize.JPG
 • IMG_1190_resize.JPG
 • IMG_1237_resize.JPG
 • IMG_1316_resize.JPG
 • IMG_1343_resize.JPG
 • IMG_1147_resize.JPG
 • IMG_1157_resize.JPG
 • IMG_1162_resize.JPG
 • IMG_1192_resize.JPG
 • IMG_1126_resize.JPG
 • IMG_1128_resize.JPG
 • IMG_1311_resize.JPG
 • IMG_1195_resize.JPG
 • IMG_1171_resize.JPG
 • IMG_1141_resize.JPG
 • IMG_1094_resize.JPG
 • IMG_1164_resize.JPG
 • IMG_1179_resize.JPG
 • IMG_1350_resize.JPG
 • IMG_1276_resize.JPG
 • IMG_1193_resize.JPG
 • IMG_1273_resize.JPG
 • IMG_1306_resize.JPG
 • IMG_1148_resize.JPG
 • IMG_1326_resize.JPG
 • IMG_1135_resize.JPG
 • IMG_1182_resize.JPG
 • IMG_1334_resize.JPG
 • IMG_1165_resize.JPG
 • IMG_1105_resize.JPG
 • IMG_1160_resize.JPG
 • IMG_1130_resize.JPG
 • IMG_1217_resize.JPG
 • IMG_1161_resize.JPG
 • IMG_1176_resize.JPG
 • IMG_1272_resize.JPG
 • IMG_1342_resize.JPG
 • IMG_1151_resize.JPG
 • IMG_1231_resize.JPG
 • IMG_1218_resize.JPG
 • IMG_1144_resize.JPG
 • IMG_1100_resize.JPG
 • IMG_1344_resize.JPG
 • IMG_1219_resize.JPG
 • IMG_1129_resize.JPG
 • IMG_1138_resize.JPG
 • IMG_1187_resize.JPG
 • IMG_1120_resize.JPG
 • IMG_1254_resize.JPG
 • IMG_1232_resize.JPG
 • IMG_1136_resize.JPG
 • final62.gif
 • IMG_1196_resize.JPG
 • IMG_1252_resize.JPG
 • IMG_1167_resize.JPG
 • IMG_1247_resize.JPG
 • IMG_1211_resize.JPG
 • IMG_1339_resize.JPG
 • IMG_1139_resize.JPG
 • IMG_1166_resize.JPG
 • IMG_1201_resize.JPG
 • IMG_1168_resize.JPG
 • IMG_1282_resize.JPG
 • IMG_1199_resize.JPG
 • IMG_1348_resize.JPG
 • IMG_1347_resize.JPG
 • IMG_1089_resize.JPG
 • IMG_1242_resize.JPG
 • IMG_1109_resize.JPG
 • IMG_1352_resize.JPG
 • IMG_1116_resize.JPG
 • IMG_1258_resize.JPG
 • IMG_1163_resize.JPG
 • IMG_1111_resize.JPG
 • IMG_1206_resize.JPG
 • IMG_1170_resize.JPG
 • IMG_1226_resize.JPG
 • IMG_1178_resize.JPG
 • IMG_1229_resize.JPG
 • IMG_1142_resize.JPG
 • IMG_1202_resize.JPG
 • IMG_1127_resize.JPG
 • IMG_1112_resize.JPG
 • IMG_1236_resize.JPG
 • IMG_1177_resize.JPG
 • IMG_1137_resize.JPG
 • IMG_1198_resize.JPG
 • IMG_1245_resize.JPG
 • IMG_1238_resize.JPG
 • IMG_1145_resize.JPG
 • IMG_1186_resize.JPG
 • IMG_1313_resize.JPG
 • IMG_1153_resize.JPG
 • IMG_1215_resize.JPG
 • IMG_1221_resize.JPG
 • IMG_1220_resize.JPG
 • IMG_1277_resize.JPG
 • IMG_1309_resize.JPG
 • IMG_1174_resize.JPG
 • IMG_1270_resize.JPG
 • IMG_1122_resize.JPG
 • IMG_1184_resize.JPG
 • IMG_1155_resize.JPG
 • IMG_1091_resize.JPG
 • IMG_1204_resize.JPG
 • IMG_1294_resize.JPG
 • IMG_1234_resize.JPG
 • IMG_1264_resize.JPG
 • IMG_1185_resize.JPG
 • IMG_1149_resize.JPG
 • IMG_1312_resize.JPG
 • IMG_1194_resize.JPG
 • IMG_1248_resize.JPG
 • IMG_1210_resize.JPG
 • IMG_1353_resize.JPG
 • IMG_1150_resize.JPG
 • IMG_1158_resize.JPG
 • IMG_1124_resize.JPG
 • IMG_1208_resize.JPG
 • IMG_1209_resize.JPG
 • IMG_1172_resize.JPG
 • IMG_1255_resize.JPG
 • IMG_1315_resize.JPG
 • IMG_1349_resize.JPG
 • IMG_1317_resize.JPG
 • IMG_1175_resize.JPG
 • IMG_1324_resize.JPG
 • IMG_1097_resize.JPG
 • IMG_1319_resize.JPG
 • IMG_1329_resize.JPG
 • IMG_1256_resize.JPG
 • IMG_1087_resize.JPG
 • IMG_1213_resize.JPG
 • IMG_1305_resize.JPG
 • IMG_1197_resize.JPG
 • IMG_1275_resize.JPG
 • IMG_1266_resize.JPG
 • IMG_1212_resize.JPG
 • IMG_1125_resize.JPG
 • IMG_1233_resize.JPG
 • IMG_1131_resize.JPG
 • IMG_1214_resize.JPG
 • IMG_1119_resize.JPG
 • IMG_1159_resize.JPG
 • IMG_1239_resize.JPG
 • IMG_1118_resize.JPG
 • IMG_1181_resize.JPG
 • IMG_1183_resize.JPG
 • IMG_1114_resize.JPG
 • IMG_1262_resize.JPG
 • IMG_1169_resize.JPG
 • IMG_1228_resize.JPG
 • IMG_1333_resize.JPG
 • IMG_1240_resize.JPG
 • IMG_1205_resize.JPG
 • IMG_1250_resize.JPG
 • IMG_1188_resize.JPG
 • IMG_1140_resize.JPG
 • IMG_1308_resize.JPG
 • IMG_1253_resize.JPG
   

ประวัติโรงเรียน

 

 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 โทรศัพท์ 0-4487-6677 โทรสาร 0-4487-6177 E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

        โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2516 โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม)ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2516 มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 87 คน โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนปริยัติธรรม วัดเจดีย์ เป็นสถานที่เรียนมี ครู 3 คน  โดยนายสาธร  ชาติอุดมพันธ์ ศึกษาธิการอำเภอคอนสาร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายเกษม  อุดมเศรษฐ์ ครูโทโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก
    
พ.ศ. 2518 ได้ย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราววัดเจดีย์มาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน คือ เลขที่ 170 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นสถานที่ปัจจุบัน
     พ.ศ. 2521 ได้ขยายพื้นที่ออกไปทางทิศใต้ โดยขอบริจาคพื้นที่วัดเกาะม่วงเพื่อปลูกสร้างบ้านพักครู
     พ.ศ.2523   ได้
รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 1 ( มพช.1) 
     พ.ศ. 2527  ได้รับนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     พ.ศ. 2529  เปิดโรงเรียนสาขาที่โนนคูณ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
     พ.ศ. 2531  โรงเรียนสาขาที่ตำบลโนนคูณ แยกไปเป็น " โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก" 
     พ.ศ. 2536  เปิดโรงเรียนสาขาตำบลห้วยยาง
     พ.ศ. 2542  โรงเรียนสาขาที่ตำบลห้วยยาง แยกไปเป็น
" โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม "
     พ.ศ. 2547   เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
     พ.ศ. 2549  ได้ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
     พ.ศ. 2560  ปัจจุบันโรงเรียนคอนสารวิทยาคม มีข้าราชการครู 62 คน ผู้บริหาร 3 คน พนักงานราชการ 15 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน วิทยากรภาษาต่างประเทศ 1 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน นักเรียน 1,583 คน ได้พัฒนาในทุกๆด้าน เพื่อก้าวสู่ "โรงเรียนในฝัน"  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(เขื่อนจุฬาภรณ์) ปัจจุบันมีนายกษิดิศ  ปลื้มญาติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 90.jpg
 • 63.jpg
 • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2557
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2558
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2557

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

May 2019
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 87 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177