ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • jeerasak.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlitks3 dlitks4   

   

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :
   โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สร้างคนดีมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ :
       1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
      
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
       3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ
       4.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
       6.สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  บรรยากาศดี มีคุณธรรม

กลยุทธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

    1. พัฒนาความรู้ความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
      2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้อย่างหลากหลาย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      3. พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
      4. แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรภายนอก ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      5. ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th