• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ผู้เยี่ยมชมเรา  

   

กีฬาภายใน 2562

 • IMG_2423_resize.JPG
 • IMG_2571_resize.JPG
 • IMG_2276_resize.JPG
 • IMG_2576_resize.JPG
 • IMG_2266_resize.JPG
 • IMG_2580_resize.JPG
 • IMG_2263_resize.JPG
 • IMG_2280_resize.JPG
 • IMG_2319_resize.JPG
 • IMG_2353_resize.JPG
 • IMG_2315_resize.JPG
 • IMG_2554_resize.JPG
 • IMG_2417_resize.JPG
 • IMG_2411_resize.JPG
 • IMG_2386_resize.JPG
 • IMG_2408_resize.JPG
 • IMG_2522_resize.JPG
 • IMG_2400_resize.JPG
 • IMG_2389_resize.JPG
 • IMG_2432_resize.JPG
 • IMG_2333_resize.JPG
 • IMG_2575_resize.JPG
 • IMG_2577_resize.JPG
 • IMG_2343_resize.JPG
 • IMG_2366_resize.JPG
 • IMG_2337_resize.JPG
 • IMG_2539_resize.JPG
 • IMG_2310_resize.JPG
 • IMG_2481_resize.JPG
 • IMG_2439_resize.JPG
 • IMG_2390_resize.JPG
 • IMG_2442_resize.JPG
 • IMG_2429_resize.JPG
 • IMG_2565_resize.JPG
 • IMG_2436_resize.JPG
 • IMG_2530_resize.JPG
 • IMG_2566_resize.JPG
 • IMG_2391_resize.JPG
 • IMG_2264_resize.JPG
 • IMG_2399_resize.JPG
 • IMG_2309_resize.JPG
 • IMG_2544_resize.JPG
 • IMG_2271_resize.JPG
 • IMG_2415_resize.JPG
 • IMG_2261_resize.JPG
 • IMG_2277_resize.JPG
 • IMG_2349_resize.JPG
 • IMG_2332_resize.JPG
 • IMG_2502_resize.JPG
 • IMG_2445_resize.JPG
 • IMG_2520_resize.JPG
 • IMG_2345_resize.JPG
 • IMG_2380_resize.JPG
 • IMG_2450_resize.JPG
 • IMG_2587_resize.JPG
 • IMG_2305_resize.JPG
 • IMG_2480_resize.JPG
 • IMG_2307_resize.JPG
 • IMG_2510_resize.JPG
 • IMG_2493_resize.JPG
 • IMG_2427_resize.JPG
 • IMG_2323_resize.JPG
 • IMG_2356_resize.JPG
 • IMG_2393_resize.JPG
 • IMG_2563_resize.JPG
 • IMG_2473_resize.JPG
 • IMG_2514_resize.JPG
 • IMG_2269_resize.JPG
 • IMG_2469_resize.JPG
 • IMG_2558_resize.JPG
 • IMG_2496_resize.JPG
 • IMG_2564_resize.JPG
 • IMG_2360_resize.JPG
 • IMG_2312_resize.JPG
 • IMG_2455_resize.JPG
 • IMG_2497_resize.JPG
 • IMG_2405_resize.JPG
 • IMG_2293_resize.JPG
 • IMG_2314_resize.JPG
 • IMG_2295_resize.JPG
 • IMG_2504_resize.JPG
 • IMG_2517_resize.JPG
 • IMG_2485_resize.JPG
 • IMG_2535_resize.JPG
 • IMG_2494_resize.JPG
 • IMG_2381_resize.JPG
 • IMG_2377_resize.JPG
 • IMG_2425_resize.JPG
 • IMG_2346_resize.JPG
 • IMG_2449_resize.JPG
 • IMG_2507_resize.JPG
 • IMG_2422_resize.JPG
 • IMG_2396_resize.JPG
 • IMG_2474_resize.JPG
 • IMG_2406_resize.JPG
 • IMG_2255_resize.JPG
   

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :
   ภายในปี 2562 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

พันธกิจ :
       1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
      
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
       3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ
       4.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
       6.สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  บรรยากาศดี มีคุณธรรม

กลยุทธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
                     และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสในการศึกษา และจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้กับนักเรียนทุกคน และระดม
                     สรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ทรัพยากรและงบประมาณ
     กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่น
                    ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
                    มีขวัญกำลังใจในการทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานขององค์กร         
     กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 109.jpg
 • 63.jpg
 • 90.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2557
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2558
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2557

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Who's Online  

We have 108 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177