• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :
   ภายในปี 2562 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

พันธกิจ :
       1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
      
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
       3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ
       4.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
       6.สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  บรรยากาศดี มีคุณธรรม

กลยุทธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
                     และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสในการศึกษา และจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้กับนักเรียนทุกคน และระดม
                     สรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ทรัพยากรและงบประมาณ
     กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่น
                    ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
                    มีขวัญกำลังใจในการทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานขององค์กร         
     กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

 

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 90.jpg
  • 63.jpg
  • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 9 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177