• h22.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :
   โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สร้างคนดีมีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2563

พันธกิจ :
       1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
      
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
       3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ
       4.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
       6.สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  บรรยากาศดี มีคุณธรรม

กลยุทธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

    1. พัฒนาความรู้ความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
      2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้อย่างหลากหลาย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      3. พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
      4. แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรภายนอก ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      5. ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม(OIT)

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 109.jpg
  • 97.jpg
  • 63.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Who's Online  

We have 10 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School 170 หมู่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36180 Tel-Fax : 044-109833 E-mail : ks@ks.ac.th