ครูกับเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต

       โลกเราในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมากมายในหลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  และการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาหลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนรู้  เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  การใช้มัลติมีเดีย  (Multimedia)  วิดีโอออนดีมานด์  (Video on Demand) วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์  (Video Teleconference)  และอินเตอร์เน็ต (Internet)    
       การนำมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือภายในหน่วยงาน  ในเรื่องของด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมเช่น  การใช้โทรศัพท์  โทรสาร  เทเลคอนเฟอเรนส์  การสนทนาออนไลน์  และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจะสังเกตได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้ำสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต 
       ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิต มนุษย์เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราต้องพยายามติดตาม ศึกษา และทำความเข้าใจแนวทางและพัฒนาการที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต อย่างเหมาะสมต่อการใช้งานในอนาคต
     

        
ความหมายและพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล
มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เนื้อหา/บทเรียน
จัดทำโดย  นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สพม.30   E-mail : kroorungs@gmail.com
ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง22101)    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี