• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3)

โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3) ขยายเวลา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตนครราชสีมา ปีการศึกษา2558

กำหนดการรับสมัคร :
19 พ.ค. - 19 มิ.ย. 58

เปิดรับจำนวน :
130 คน

คณะ/สาขาที่เปิดรับ :
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คุณสมบัติ :
1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6  ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
2.มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชากำหนด

การคัดเลือก :
1.สอบคัดเลือก
2.สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร :
1.โหลดใบสมัคร/ดูรายละเอียด 
http://ess.rmuti.ac.th/RMUTI/Admission/Applicant/InfoAdmission.aspx

กำหนดการคัดเลือก : 
รับสมัคร                                                  19 พ.ค. - 19 มิ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                               22 มิ.ย. 58
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์                                        23 มิ.ย. 58
ประกาศผล                                                            26 มิ.ย. 58
ยืนยันสิทธิ์                                                               6 ก.ค. 58
รายงานตัว                                                             14 ก.ค. 58                                    
เอกสารประกอบ :
ไฟล์แนบ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.eduzones.com/

   

 

eds1   eds2

dlit

 

   

ประมวลภาพกิจกรรม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 90.jpg
  • 109.jpg
  • 63.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 10 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177