• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รอบ2)

โครงการรับตรงวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (รอบ2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2558

กำหนดการรับสมัคร : 1 มิ.ย. - 8 ก.ค. 58
เปิดรับจำนวน : 60 คน
คณะ/สาขาที่เปิดรับ : 1.สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า 2.มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชากำหนด
การคัดเลือก : 1.ยื่นผลการเรียน 2.สอบข้อเขียน 3.สอบสัมภาษณ์
วิธีการสมัคร :
1.โหลดใบสมัคร/ดูรายละเอียด
http://http://web.sut.ac.th/ces/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A-4/

กำหนดการคัดเลือก :       
รับสมัคร                                            1 มิ.ย. - 8 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                       8 ก.ค. 58
สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์                                9 ก.ค. 58
ประกาศผล                                                   10 ก.ค. 58                                                               
เอกสารประกอบ : ไฟล์แนบ
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.eduzones.com/
   

 

eds1   eds2

dlit

 

   

ประมวลภาพกิจกรรม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 90.jpg
  • 109.jpg
  • 63.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 22 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177