• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 สิงหาคม – 14 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 • กลุ่มที่ 2สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 • กลุ่มที่ 3สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
 • ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5
 • ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาแล้ว)
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบตรงทา่งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


...อ้างอิง http://www.enttrong.com/674
   

 

eds1   eds2

dlit

 

   

ประมวลภาพกิจกรรม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 63.jpg
 • 90.jpg
 • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 8 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177