• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 28 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
  • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
  • สาขาวิชาประมง
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการเงิน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 2320 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


...อ้างอิง http://www.enttrong.com/673
   

 

eds1   eds2

dlit

 

   

ประมวลภาพกิจกรรม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 63.jpg
 • 90.jpg
 • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

August 2020
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

Who's Online  

We have 53 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177