• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 9,000 คน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
    1. รับผ่านระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   (Admission)                
    2. รับตรง ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย
        2.1  รับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)
        2.2  รับตรงพิเศษ เช่น รับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
        2.3  รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ

 
การรับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก ยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด(รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ   โดยมีปฏิทินการดำเนินการรรับสมัครฯ ดังนี้
 

ติดตามรายละเอียดและสอบถามได้ที่  กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารพิมล  กลกิจ (Bimala Kalakicha Building)  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2660 http://reg2.kku.ac.th Facebookรับตรง )

การรับตรงพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับวิธีพิเศษผ่านคณะต่างๆ ดังนี้
คณะเทคนิคการแพทย์
เปิดรับในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำาบัด ผ่านโครงการดังนี้
1.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย
2.โครงการ คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ถึงวันที่ 25  กุมภาพันธ์
ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร 043-347482 http://ams.kku.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์
1. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเติม
จำหน่ายใบสมัคร 15 ก.พ. - 31 ต.ค.
รับสมัคร 1 - 31  ต.ค.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 043-203228 www.dentistry.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. - 2 ก.ย.
2. การรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 13 ก.ย. - 15 ต.ค.
3. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. - 7 ต.ค.
4. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือนเม.ย.
5. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 12 ก.ย. - 14 ต.ค.
 
โครงการที่ 1-3 ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-202372  ต่อ 115 , 159 หรือ 084-6001149 www.champa.kku.ac.th
โครงการที่ 4-5 ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362188-9 ต่อ 101-103

คณะเกษตรศาสตร์๋
1. การรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.
2. โครงการที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.
ติดต่อ คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 043-202360 http://ag.kku.ac.th

คณะเทคโนโลยี
เปิดรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต ผ่านโครงการรับนักเรียนเรียนดี
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือน ม.ค. และ พ.ค.
ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี โทร. 043-202403 http://www.technology.kku.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับในโครงการช้างเผือก จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 17 ต.ค. - 15 ธ.ค.
ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 081 574 5933
  http://arch.kku.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับในโครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 16-20 มิ.ย.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. โทร.043-202561, 089-8411769  http://nu.kku.ac.th/nu

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับในโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-27 เม.ย.
ติดต่อ สำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 043-202854, 043-343452-3  ต่อ 315  http://ednet.kku.ac.th

วิทยาเขตหนองคาย
เปิด รับในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, นครพนม, มุกดาหาร และเลย
เข้าศึกษา ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ การปกครองท้องถิ่น อุตหกรรมการเกษตร การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จำหน่ายใบสมัคร 17 ต.ค. - 24 ธ.ค. และเปิดรับสมัคร 1 พ.ย. - 24 ธ.ค.
ติดต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย วิทยาเขตหนองคาย โทร. 042-415600 -11  ต่อ 46610 , 46611 หรือ 042-415699 http://www.nkc.kku.ac.th

การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ  เปิดรับสมัครผ่านคณะวิชาต่างๆดังนี้
คณะเทคนิคการแพทย์
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 22 พ.ย. - 14 ม.ค.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร 043-347482, 043-202399 http://ams.kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์
1. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ภาคสมทบ
กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.
กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.
2. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.
กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.
กลุ่มที่ 3 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-29 ก.พ.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์  โทร.0-4320-2378 , 0-4336-2094 http://pharm.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร รอบที่ 1 ม.ค. - มี.ค. รอบที่ 2 เม.ย.-พ.ค.
ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362189 - 91 ต่อ 101-103  http://cs.kku.ac.th หรือ  http://202.28.94.55/comsc
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ธ.ค. - 29 ก.พ.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร.043-342693 , 043-202404 http://vet.kku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6) / ปวช. หรือเทียบเท่า
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ก.พ. - พ.ค.
ติดต่อ ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-43362150 , 043-362145 ต่อ 711 http://esoss.en.kku.ac.th


คณะศึกษาศาสตร์
1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 มี.ค. - 27 เม.ย.
ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 043-343-452-3 ต่อ 315 http://ednet.kku.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ม.ค. - พ.ค.
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นานาชาติ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เม.ย
ติดต่อ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 043-202861 www.huso.kku.ac.th 

ข้อมูลจากเว็บ www.kku.ac.th

   

 

eds1   eds2

dlit

 

   

ประมวลภาพกิจกรรม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 109.jpg
  • 63.jpg
  • 90.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 17 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177