• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ผู้เยี่ยมชมเรา  

   

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนทีึ่ 2 ปีการศึกษา 2562

 • IMG_8274 (2)_resize.JPG
 • IMG_8318 (2)_resize.JPG
 • IMG_8354 (2)_resize.JPG
 • IMG_8346 (2)_resize.JPG
 • IMG_8368 (2)_resize.JPG
 • IMG_8316 (2)_resize.JPG
 • IMG_8278 (2)_resize.JPG
 • IMG_8328 (2)_resize.JPG
 • IMG_8344 (2)_resize.JPG
 • IMG_8322 (2)_resize.JPG
 • IMG_8311 (2)_resize.JPG
 • IMG_8298 (2)_resize.JPG
 • IMG_8352 (2)_resize.JPG
 • IMG_8277 (2)_resize.JPG
 • IMG_8376 (2)_resize.JPG
 • IMG_8339 (2)_resize.JPG
 • IMG_8336 (2)_resize.JPG
 • IMG_8375 (2)_resize.JPG
 • IMG_8343 (2)_resize.JPG
 • IMG_8357 (2)_resize.JPG
 • IMG_8307 (2)_resize.JPG
 • IMG_8326 (2)_resize.JPG
 • IMG_8324 (2)_resize.JPG
 • IMG_8341 (2)_resize.JPG
 • IMG_8306 (2)_resize.JPG
 • IMG_8320 (2)_resize.JPG
 • IMG_8314 (2)_resize.JPG
 • IMG_8321 (2)_resize.JPG
 • IMG_8331 (2)_resize.JPG
 • IMG_8340 (2)_resize.JPG
 • IMG_8330 (2)_resize.JPG
 • IMG_8325 (2)_resize.JPG
 • IMG_8329 (2)_resize.JPG
 • IMG_8334 (2)_resize.JPG
 • IMG_8284 (2)_resize.JPG
 • IMG_8260 (2)_resize.JPG
 • IMG_8374 (2)_resize.JPG
 • IMG_8323 (2)_resize.JPG
 • IMG_8358 (2)_resize.JPG
 • IMG_8259 (2)_resize.JPG
 • IMG_8309 (2)_resize.JPG
 • IMG_8268 (2)_resize.JPG
 • IMG_8360 (2)_resize.JPG
   

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 9,000 คน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
    1. รับผ่านระบบกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   (Admission)                
    2. รับตรง ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัย
        2.1  รับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)
        2.2  รับตรงพิเศษ เช่น รับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
        2.3  รับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ

 
การรับตรงปกติ ในระบบโควตา สำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (Quota)
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์(เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก ยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้กระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด (รับผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และภาคใต้ 14 จังหวัด(รับผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ   โดยมีปฏิทินการดำเนินการรรับสมัครฯ ดังนี้
 

ติดตามรายละเอียดและสอบถามได้ที่  กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารพิมล  กลกิจ (Bimala Kalakicha Building)  โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2660 http://reg2.kku.ac.th Facebookรับตรง )

การรับตรงพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับวิธีพิเศษผ่านคณะต่างๆ ดังนี้
คณะเทคนิคการแพทย์
เปิดรับในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำาบัด ผ่านโครงการดังนี้
1.โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย
2.โครงการ คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ถึงวันที่ 25  กุมภาพันธ์
ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร 043-347482 http://ams.kku.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์
1. โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเติม
จำหน่ายใบสมัคร 15 ก.พ. - 31 ต.ค.
รับสมัคร 1 - 31  ต.ค.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 043-203228 www.dentistry.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. - 2 ก.ย.
2. การรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 13 ก.ย. - 15 ต.ค.
3. โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ส.ค. - 7 ต.ค.
4. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือนเม.ย.
5. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 12 ก.ย. - 14 ต.ค.
 
โครงการที่ 1-3 ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-202372  ต่อ 115 , 159 หรือ 084-6001149 www.champa.kku.ac.th
โครงการที่ 4-5 ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362188-9 ต่อ 101-103

คณะเกษตรศาสตร์๋
1. การรรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.
2. โครงการที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ภายในวันที่ 20 เม.ย.
ติดต่อ คณะเกษตรศาสตร์ โทร. 043-202360 http://ag.kku.ac.th

คณะเทคโนโลยี
เปิดรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต ผ่านโครงการรับนักเรียนเรียนดี
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เดือน ม.ค. และ พ.ค.
ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี โทร. 043-202403 http://www.technology.kku.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับในโครงการช้างเผือก จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 17 ต.ค. - 15 ธ.ค.
ติดต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 081 574 5933
  http://arch.kku.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับในโครงการบัณฑิตคืนสู่สังคม จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 16-20 มิ.ย.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. โทร.043-202561, 089-8411769  http://nu.kku.ac.th/nu

คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับในโครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เข้าศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-27 เม.ย.
ติดต่อ สำนักงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 043-202854, 043-343452-3  ต่อ 315  http://ednet.kku.ac.th

วิทยาเขตหนองคาย
เปิด รับในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนจังหวัดใกล้เคียง 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร, อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, นครพนม, มุกดาหาร และเลย
เข้าศึกษา ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ การปกครองท้องถิ่น อุตหกรรมการเกษตร การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิติศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
จำหน่ายใบสมัคร 17 ต.ค. - 24 ธ.ค. และเปิดรับสมัคร 1 พ.ย. - 24 ธ.ค.
ติดต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและวิจัย วิทยาเขตหนองคาย โทร. 042-415600 -11  ต่อ 46610 , 46611 หรือ 042-415699 http://www.nkc.kku.ac.th

การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ  เปิดรับสมัครผ่านคณะวิชาต่างๆดังนี้
คณะเทคนิคการแพทย์
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 22 พ.ย. - 14 ม.ค.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ โทร 043-347482, 043-202399 http://ams.kku.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์
1. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ภาคสมทบ
กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.
กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.
2. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
กลุ่มที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-31 ต.ค.
กลุ่มที่ 2 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 15-29 ก.พ.
กลุ่มที่ 3 จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1-29 ก.พ.
ติดต่อ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์  โทร.0-4320-2378 , 0-4336-2094 http://pharm.kku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร รอบที่ 1 ม.ค. - มี.ค. รอบที่ 2 เม.ย.-พ.ค.
ติดต่อ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 043-362189 - 91 ต่อ 101-103  http://cs.kku.ac.th หรือ  http://202.28.94.55/comsc
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. กลุ่มบุคคลทั่วไป
2. กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
3. กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 ธ.ค. - 29 ก.พ.
ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร.043-342693 , 043-202404 http://vet.kku.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ม.6) / ปวช. หรือเทียบเท่า
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ก.พ. - พ.ค.
ติดต่อ ศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-43362150 , 043-362145 ต่อ 711 http://esoss.en.kku.ac.th


คณะศึกษาศาสตร์
1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร 1 มี.ค. - 27 เม.ย.
ติดต่อ ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 043-343-452-3 ต่อ 315 http://ednet.kku.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร ม.ค. - พ.ค.
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นานาชาติ
จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร เม.ย
ติดต่อ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 043-202861 www.huso.kku.ac.th 

ข้อมูลจากเว็บ www.kku.ac.th

   

dlit

nut 

   

ข่าวสารงานแนะแนว/การศึกษาต่อ

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต...

การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี...

แพทย์ กสพท.2558 เปิดรับสมัครแล้ว

กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)...

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ตอนนี้มาแล้ว 4 โครงการ ข้อมูลจากเว็บไซต์...

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษ...

ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

ปฏิทินการสมัครคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร...

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร...

รับตรง58 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี...

รับตรง58 +ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี...

โควต้า มข. ประกาศผลแล้ว

นักเรียนที่ สอบโควต้า มข. ไว้ ตอนนี้ประกาศผลแล้ว ตรวจสอบ ที่นี่

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รอบ2)

โครงการรับตรงวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (รอบ2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3)

โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3) ขยายเวลาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์...

 • สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  Thursday, 31 July 2014 07:53
 • การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ

  Friday, 01 August 2014 12:33
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  Friday, 01 August 2014 12:36
 • แพทย์ กสพท.2558 เปิดรับสมัครแล้ว

  Tuesday, 05 August 2014 08:22
 • รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  Wednesday, 06 August 2014 20:10
 • การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

  การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

  Wednesday, 20 August 2014 09:22
 • ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

  ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:26
 • รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:37
 • รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:41
 • รับตรง58 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:45
 • รับตรง58 +ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:48
 • รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

  รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:53
 • โควต้า มข. ประกาศผลแล้ว

  Tuesday, 06 January 2015 11:09
 • โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รอบ2)

  Thursday, 11 June 2015 07:50
 • โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3)

  Thursday, 11 June 2015 07:53
   

ข่าวสารจากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2557...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2557...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2557...

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

  Tuesday, 20 February 2018 10:52
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2560

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2560

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2560

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2560

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

  Monday, 17 November 2014 15:34
   

ข่าวสารการศึกษา

   

หนังสือราชการจาก สพฐ.

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 90.jpg
 • 63.jpg
 • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2557
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2558
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2557

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 63 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177