• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2563
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2563
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2563

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ตอนนี้มาแล้ว 4 โครงการ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.dek-d.com/

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. >> คุณสมบัติผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทย์-คณิต ของโรงเรียน
         (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม)
       - สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทย์-คณิต
         หรือ สอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายศิลป์ ของโรงเรียน
       - ผู้สมัครต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
         ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม)
       - สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมรวมทุกวิชาที่ศึกษา
         ไม่น้อยกว่า 3.30>> จำนวนที่รับเข้าศึกษา
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> วิธีการสมัคร

       - สมัครออนไลน์ที่
http://www.eng.su.ac.th
       - ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
         ที่ “โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
         เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
         จังหวัดนครปฐม 73000”>> ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

 

 

  

 

 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 

 >> คุณสมบัติผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - ผู้สมัครต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
         ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม)
       - สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมรวมทุกวิชาที่ศึกษา
         ไม่น้อยกว่า 2.75>> จำนวนที่รับเข้าศึกษา
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 
>> วิธีการสมัคร

       - สมัครออนไลน์ที่
http://www.eng.su.ac.th
       - ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
         ที่ “โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
         เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
         จังหวัดนครปฐม 73000”


>> ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> การสอบข้อเขียน
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 


 >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

 

 

 


 

 

 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

  >> คุณสมบัติผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โครงเรียน
         ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้
         * มีความเป็นผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น มีความมั่นใจในตนเอง,
            ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง, มีความรู้และปฏิบัติ
            ตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม ฯลฯ
         * เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น มีวินัย และความรับผิดชอบ
            มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีความกตัญญูกตเวที, มีความประหยัด รู้จักใช้สิ่งของตนเอง
            และส่วนรวม, มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ฯลฯ
         * การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ใช้ทรัพยากร
            อย่างประหยัดและคุ้มค่า, รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ
         * เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น
            ไม่เสพสิ่งเสพติดและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดทุกชนิด, ร่วมรณรงค์หรือมีส่วนร่วม
            ต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน/ชุมชน ฯลฯ
       - ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.50

 >> วิธีการคัดเลือก

       - คณะกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติ 4 กลุ่มพฤติกรรมพึงประสงค์

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 


       - คะแนนการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 90 คะแนน และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์


 >> จำนวนที่รับเข้าศึกษา

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 >> วิธีการสมัคร

       - สมัครออนไลน์ที่
http://www.eng.su.ac.th
       - ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
         ที่ “โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร
         ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 73000”


 >> ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 
 >> การสอบข้อเขียน
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

   

 

eds1   eds2

dlit

 

   

ประมวลภาพกิจกรรม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 90.jpg
  • 63.jpg
  • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 8 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177