• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

dlit  โทรทัศน์ครู

   

ผู้เยี่ยมชมเรา  

   

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนทีึ่ 2 ปีการศึกษา 2562

 • IMG_8278 (2)_resize.JPG
 • IMG_8324 (2)_resize.JPG
 • IMG_8360 (2)_resize.JPG
 • IMG_8323 (2)_resize.JPG
 • IMG_8314 (2)_resize.JPG
 • IMG_8321 (2)_resize.JPG
 • IMG_8322 (2)_resize.JPG
 • IMG_8334 (2)_resize.JPG
 • IMG_8352 (2)_resize.JPG
 • IMG_8374 (2)_resize.JPG
 • IMG_8340 (2)_resize.JPG
 • IMG_8376 (2)_resize.JPG
 • IMG_8368 (2)_resize.JPG
 • IMG_8268 (2)_resize.JPG
 • IMG_8330 (2)_resize.JPG
 • IMG_8316 (2)_resize.JPG
 • IMG_8346 (2)_resize.JPG
 • IMG_8274 (2)_resize.JPG
 • IMG_8298 (2)_resize.JPG
 • IMG_8358 (2)_resize.JPG
 • IMG_8336 (2)_resize.JPG
 • IMG_8329 (2)_resize.JPG
 • IMG_8326 (2)_resize.JPG
 • IMG_8339 (2)_resize.JPG
 • IMG_8341 (2)_resize.JPG
 • IMG_8306 (2)_resize.JPG
 • IMG_8375 (2)_resize.JPG
 • IMG_8331 (2)_resize.JPG
 • IMG_8320 (2)_resize.JPG
 • IMG_8311 (2)_resize.JPG
 • IMG_8259 (2)_resize.JPG
 • IMG_8357 (2)_resize.JPG
 • IMG_8260 (2)_resize.JPG
 • IMG_8277 (2)_resize.JPG
 • IMG_8328 (2)_resize.JPG
 • IMG_8343 (2)_resize.JPG
 • IMG_8354 (2)_resize.JPG
 • IMG_8344 (2)_resize.JPG
 • IMG_8318 (2)_resize.JPG
 • IMG_8307 (2)_resize.JPG
 • IMG_8309 (2)_resize.JPG
 • IMG_8325 (2)_resize.JPG
 • IMG_8284 (2)_resize.JPG
   

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ตอนนี้มาแล้ว 4 โครงการ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.dek-d.com/

โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. >> คุณสมบัติผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทย์-คณิต ของโรงเรียน
         (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม)
       - สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายวิทย์-คณิต
         หรือ สอบได้ในลำดับที่ 1-10 ของสายศิลป์ ของโรงเรียน
       - ผู้สมัครต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
         ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม)
       - สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมรวมทุกวิชาที่ศึกษา
         ไม่น้อยกว่า 3.30>> จำนวนที่รับเข้าศึกษา
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> วิธีการสมัคร

       - สมัครออนไลน์ที่
http://www.eng.su.ac.th
       - ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
         ที่ “โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
         เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
         จังหวัดนครปฐม 73000”>> ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

 

 

  

 

 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 

 >> คุณสมบัติผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - ผู้สมัครต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
         ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม)
       - สำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอมรวมทุกวิชาที่ศึกษา
         ไม่น้อยกว่า 2.75>> จำนวนที่รับเข้าศึกษา
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 
>> วิธีการสมัคร

       - สมัครออนไลน์ที่
http://www.eng.su.ac.th
       - ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
         ที่ “โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
         เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง
         จังหวัดนครปฐม 73000”


>> ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> การสอบข้อเขียน
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 


 >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

 

 

 


 

 

 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

  >> คุณสมบัติผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โครงเรียน
         ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้
         * มีความเป็นผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เช่น มีความมั่นใจในตนเอง,
            ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง, มีความรู้และปฏิบัติ
            ตามกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาของสังคม ฯลฯ
         * เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น มีวินัย และความรับผิดชอบ
            มีความซื่อสัตย์สุจริต, มีความกตัญญูกตเวที, มีความประหยัด รู้จักใช้สิ่งของตนเอง
            และส่วนรวม, มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย ฯลฯ
         * การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ใช้ทรัพยากร
            อย่างประหยัดและคุ้มค่า, รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ
         * เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น
            ไม่เสพสิ่งเสพติดและรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดทุกชนิด, ร่วมรณรงค์หรือมีส่วนร่วม
            ต่อต้านและป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน/ชุมชน ฯลฯ
       - ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม (รวมทุกรายวิชาที่ศึกษา) ไม่น้อยกว่า 3.50

 >> วิธีการคัดเลือก

       - คณะกรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติ 4 กลุ่มพฤติกรรมพึงประสงค์

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 


       - คะแนนการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 90 คะแนน และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์


 >> จำนวนที่รับเข้าศึกษา

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 >> วิธีการสมัคร

       - สมัครออนไลน์ที่
http://www.eng.su.ac.th
       - ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)
         ที่ “โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร
         ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 73000”


 >> ปฏิทินกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

 
 >> การสอบข้อเขียน
 

 

มาแล้ว!! รับตรง 58 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  >> ระเบียบการ คลิกที่นี่

 

   

dlit

nut 

   

ข่าวสารงานแนะแนว/การศึกษาต่อ

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต...

การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี...

แพทย์ กสพท.2558 เปิดรับสมัครแล้ว

กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)...

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ตอนนี้มาแล้ว 4 โครงการ ข้อมูลจากเว็บไซต์...

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรีในแต่ละปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนักศึกษ...

ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

ปฏิทินการสมัครคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร...

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร...

รับตรง58 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี...

รับตรง58 +ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ...

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี...

โควต้า มข. ประกาศผลแล้ว

นักเรียนที่ สอบโควต้า มข. ไว้ ตอนนี้ประกาศผลแล้ว ตรวจสอบ ที่นี่

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รอบ2)

โครงการรับตรงวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (รอบ2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3)

โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3) ขยายเวลาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์...

 • สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  Thursday, 31 July 2014 07:53
 • การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ

  Friday, 01 August 2014 12:33
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  Friday, 01 August 2014 12:36
 • แพทย์ กสพท.2558 เปิดรับสมัครแล้ว

  Tuesday, 05 August 2014 08:22
 • รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

  Wednesday, 06 August 2014 20:10
 • การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

  การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

  Wednesday, 20 August 2014 09:22
 • ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

  ปฏิทินรับตรง โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:26
 • รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:37
 • รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:41
 • รับตรง58 โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:45
 • รับตรง58 +ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:48
 • รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

  รับตรง58 คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

  Wednesday, 20 August 2014 09:53
 • โควต้า มข. ประกาศผลแล้ว

  Tuesday, 06 January 2015 11:09
 • โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รอบ2)

  Thursday, 11 June 2015 07:50
 • โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รอบ3)

  Thursday, 11 June 2015 07:53
   

ข่าวสารจากฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2558...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2557...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2557...

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2557...

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

  Tuesday, 20 February 2018 10:52
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2560

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2560

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2560

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2560

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกันยายน 2558

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกรกฎาคม 2558

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมีนาคม 2558

  Friday, 05 June 2015 09:26
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนกุมภาพันธ์ 2558

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนมกราคม 2558

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนธันวาคม 2557

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนพฤศจิกายน 2557

  Monday, 22 December 2014 11:30
 • จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

  จดหมายข่าวคอนสารวิทยาคม เดือนตุลาคม 2557

  Monday, 17 November 2014 15:34
   

ข่าวสารการศึกษา

   

หนังสือราชการจาก สพฐ.

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • piyapol.jpg
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

 • 63.jpg
 • 90.jpg
 • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2557
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2558
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2557

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

January 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Who's Online  

We have 54 guests and no members online

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177