• h11.jpg
   

เมนูหลัก  

   

Link หน่วยงานราชการ  

   

Link ที่น่าสนใจ  

  โทรทัศน์ครู

   

ผู้เยี่ยมชมเรา  

   

โรงเรียนสุจริต  

   

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :
   ภายในปี 2562 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง

พันธกิจ :
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ มั่นใจในตนเอง มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. สร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการด้วยระบบที่มีคุณภาพ เน้นครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
5. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้คุณค่าและตระหนักในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :  บรรยากาศดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายเรียบร้อย

กลยุทธ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคม :

            กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสในการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกคน และจัดระบบดูแลช่วยเหลือให้กับนักเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน

กลยุทธ์ที่ 6 ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ทรัพยากรและงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานขององค์กร                      

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 1489239734299.jpg
  • BeautyPlus_20161123092122_fast.jpg
  • DSC_0090.JPG
  • DSC_0101.JPG
  • DSC_0219.JPG
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  • 63.jpg
  • 90.jpg
  • 109.jpg
   

Facebook ประชาสัมพันธ์  

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

เอกสารงานพัสดุ

    1.บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง
    2.ทะเบียนครุภัณฑ์
    3.แบบสำรวจครุภัณฑ์
    4.ใบเบิกพ้สดุ

เอกสารฝ่ายแผนงาน

    1.SAR  2557
    2.ปฏิทินปฏิบัติงานช่วงเดือนมีนาคม
    3.กลยุทธ์ สพฐ  สพม  รร  2558
    4.แบบฟอร์มจัดทำสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    5.แบบเสนอโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    6.แบบฟอร์ม-การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-ปีงบประมาณ-2557

เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

    
ตัวอย่างรายงานการไปทัศนศึกษา
    แบบฟอร์มข้อมูลการจัดตารางสอน
    แบบฟอร์มรายงานวิจัย 
     บทที่ 1
     บทที่ 2
     บทที่ 3
     บทที่ 4
     บทที่ 5

     บรรณานุกรม
     ส่วนหน้า 
     ตาราง t-test
   แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
   บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
   แบบฟอร์มการวิเคราะห์หลักสูตร

   แบบฟอร์ม วช.คส. 001-005  

   

ปฏิทินกิจกรรม  

December 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

Who's Online  

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© Khonsanwittayakhom School:Tel 044-876177